🔰
Servislere Giriş

✍ Yazılı Notlarım

👀 Servislere Genel Bakış

 • 🤔 Arkaplanda çalışan arayüzü olmayan Activity'ler olarak adlandırılabilir
 • 🚧 Android'de arkaplanda çalışmak için Background Tasks dokümanına bakılmalıdır
 • ⏳ Uzun süreli işlemler için hızı ve verimliliği artırma adına multi-threading yapısı önerilir

🔋 Android Pil Koruması Önlemleri

 • 👮‍♂️ Android arka plan işlemlerini bataryayı korumak adına kısıtlar.
 • 🚧 Kullanıcıya arayüz (UI) sağlamayan her arkaplan işlemi (Background Service) kısıtlı sürede çalışır
 • 🌞 Kısıtlanmayı engellemek adına Foreground Service yapısı kullanılmalıdır
 • 🌙 Cihaz uyku moduna girdiğinde arka plan işlemleri aksamaya başlar.
  • 🙇‍♂️ WakeLock özelliğinin aktif olması gerekir
🧙‍♂️ Detaylı bilgi için Challenges in background processing alanına bakabilirsin.

✅ İstek Türüne Göre Servis Seçimi

 • 🦄 Servis tek bir işle baş edecek ise IntentService (eski adı JobIntentService) yapısı kullanılabilir
  • 👮‍♂️ Çok fazla kısıtlamaya tabi tutulan
  • ❌ İşi bittiğinde kapanan bir sistemdir
 • 👪 Servisin birden fazla istekle baş etmesi gerekirse IntentService yerine Service kullanılır

📢 Servis Tanımlama

<manifest ... >
...
<application ... >
<service android:name="ExampleService"
android:exported="false" />
...
</application>
</manifest>

💫 Yaşam Döngüsü

Kotlin
Java
class ExampleService : Service() {
private var startMode: Int = 0 // indicates how to behave if the service is killed
private var binder: IBinder? = null // interface for clients that bind
private var allowRebind: Boolean = false // indicates whether onRebind should be used
override fun onCreate() {
// The service is being created
}
override fun onStartCommand(intent: Intent?, flags: Int, startId: Int): Int {
// The service is starting, due to a call to startService()
return mStartMode
}
override fun onBind(intent: Intent): IBinder? {
// A client is binding to the service with bindService()
return mBinder
}
override fun onUnbind(intent: Intent): Boolean {
// All clients have unbound with unbindService()
return mAllowRebind
}
override fun onRebind(intent: Intent) {
// A client is binding to the service with bindService(),
// after onUnbind() has already been called
}
override fun onDestroy() {
// The service is no longer used and is being destroyed
}
}
public class ExampleService extends Service {
int startMode; // indicates how to behave if the service is killed
IBinder binder; // interface for clients that bind
boolean allowRebind; // indicates whether onRebind should be used
@Override
public void onCreate() {
// The service is being created
}
@Override
public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
// The service is starting, due to a call to startService()
return mStartMode;
}
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
// A client is binding to the service with bindService()
return mBinder;
}
@Override
public boolean onUnbind(Intent intent) {
// All clients have unbound with unbindService()
return mAllowRebind;
}
@Override
public void onRebind(Intent intent) {
// A client is binding to the service with bindService(),
// after onUnbind() has already been called
}
@Override
public void onDestroy() {
// The service is no longer used and is being destroyed
}
}

⭐ Servis Örneği

Kotlin
Java
class HelloService : Service() {
private var serviceLooper: Looper? = null
private var serviceHandler: ServiceHandler? = null
// Handler that receives messages from the thread
private inner class ServiceHandler(looper: Looper) : Handler(looper) {
override fun handleMessage(msg: Message) {
// Normally we would do some work here, like download a file.
// For our sample, we just sleep for 5 seconds.
try {
Thread.sleep(5000)
} catch (e: InterruptedException) {
// Restore interrupt status.
Thread.currentThread().interrupt()
}
// Stop the service using the startId, so that we don't stop
// the service in the middle of handling another job
stopSelf(msg.arg1)
}
}
override fun onCreate() {
// Start up the thread running the service. Note that we create a
// separate thread because the service normally runs in the process's
// main thread, which we don't want to block. We also make it
// background priority so CPU-intensive work will not disrupt our UI.
HandlerThread("ServiceStartArguments", Process.THREAD_PRIORITY_BACKGROUND).apply {
start()
// Get the HandlerThread's Looper and use it for our Handler
serviceLooper = looper
serviceHandler = ServiceHandler(looper)
}
}
override fun onStartCommand(intent: Intent, flags: Int, startId: Int): Int {
Toast.makeText(this, "service starting", Toast.LENGTH_SHORT).show()
// For each start request, send a message to start a job and deliver the
// start ID so we know which request we're stopping when we finish the job
serviceHandler?.obtainMessage()?.also { msg ->
msg.arg1 = startId
serviceHandler?.sendMessage(msg)
}
// If we get killed, after returning from here, restart
return START_STICKY
}
override fun onBind(intent: Intent): IBinder? {
// We don't provide binding, so return null
return null
}
override fun onDestroy() {
Toast.makeText(this, "service done", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
}
public class HelloService extends Service {
private Looper serviceLooper;
private ServiceHandler serviceHandler;
// Handler that receives messages from the thread
private final class ServiceHandler extends Handler {
public ServiceHandler(Looper looper) {
super(looper);
}
@Override
public void handleMessage(Message msg) {
// Normally we would do some work here, like download a file.
// For our sample, we just sleep for 5 seconds.
try {
Thread.sleep(5000);
} catch (InterruptedException e) {
// Restore interrupt status.
Thread.currentThread().interrupt();
}
// Stop the service using the startId, so that we don't stop
// the service in the middle of handling another job
stopSelf(msg.arg1);
}
}
@Override
public void onCreate() {
// Start up the thread running the service. Note that we create a
// separate thread because the service normally runs in the process's
// main thread, which we don't want to block. We also make it
// background priority so CPU-intensive work doesn't disrupt our UI.
HandlerThread thread = new HandlerThread("ServiceStartArguments",
Process.THREAD_PRIORITY_BACKGROUND);
thread.start();
// Get the HandlerThread's Looper and use it for our Handler
serviceLooper = thread.getLooper();
serviceHandler = new ServiceHandler(serviceLooper);
}
@Override
public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
Toast.makeText(this, "service starting", Toast.LENGTH_SHORT).show();
// For each start request, send a message to start a job and deliver the
// start ID so we know which request we're stopping when we finish the job
Message msg = serviceHandler.obtainMessage();
msg.arg1 = startId;
serviceHandler.sendMessage(msg);
// If we get killed, after returning from here, restart
return START_STICKY;
}
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
// We don't provide binding, so return null
return null;
}
@Override
public void onDestroy() {
Toast.makeText(this, "service done", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}

🔗 Faydalı Bağlantılar