Alarm

👀 Alarm Yapısına Bakış

 • ⏰ Belirli sürelerde tetiklenen Intent işlemleridir
 • 🙇‍♂️ Uygulama kapalı olsa hatta telefon uykuda olsa bile çalışır
 • 📈 Arka plan işlemlerinin tekrarlanma sıklığını azalttığından verimliliği artırır
 • 👨‍💼 AlarmManager üzerinden, Intent-Filter yapısı gibi yönetilir
🙄 Telefondaki alarmdan bahsetmiyorum.
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Introduction ~ 8.2 Alarm alanına bakabilirsin.

👮‍♂️ Kullanmaman Gereken Durumlar

 • 🚩 Uygulaman üzerinde çalışacak olan eylemlerde kullanılmaz
 • Handler , Timer veyaThread yapısı tercih edilmelidir
 • 🔄 Sunucu ile güncelleme işlemlerini bu yapı ile yapmayın
 • ⌚ Beklemeli işlemler için JobScheduler yapısını tercih edin
  • 📶 Wi-Fi bağlandığında haberleri veya hava durumunu güncelleme gibi

🔸 Alarm Türleri

🧱 Temel İşlemler

🏗️ Alarm Kurma

 • ✨ Dakikada çok fazla tekrarlanacak işlemler için Handler yapısını tercih edin
 • 🐣 getSystemService(ALARM_SERVICE) metodu ile AlarmManager sınıfı alınır
 • ✔️ Alarm türünü belirleyin ve set...(<tip>, <süre>, <PendingIntent>) metodu ile tanımlayın
alarmMgr.set(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME,
SystemClock.elapsedRealtime() + 1000*300,
alarmIntent);
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Scheduling an alarm alanına veya GitHub Koduna bakabilirsin.

⏲ Tekrarlı Alarmlar

alarmMgr.setInexactRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP,
calendar.getTimeInMillis(),
AlarmManager.INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES,
alarmIntent);

👨‍💼 Olan Alarmı Kontrol Etme

boolean alarmExists =
(PendingIntent.getBroadcast(this, 0,
alarmIntent,
PendingIntent.FLAG_NO_CREATE) != null);

☠️ Alarmı Öldürme

alarmManager.cancel(alarmIntent);

🙇‍♂️ Wake Up (Uyandırma)

👁️ Görülebilir Alarmlar

 • ⏰ Kullanıcıya gösterilen alarm türleridir
 • 🕐 AlarmClock yapısı olarak ele alınır
 • 🙇‍♂️ Genellikle uyandırma çağrıları için kullanılır

🔗 Faydalı Bağlantılar

8.2: Alarms · GitBook
Android fundamentals 08.2: The alarm manager  |  Android Developers
Android Developers