💽 Room Database

Android üzerinde SQLite yerine üretilmiş yeni db formatı RoomDB

🚴‍♂️ RoomDB'ye Giriş

 • 🤓 SQL komutları ile uğraşmadan direkt android kodları ile çalışmamızı sağlar

 • ✨ Optimize edilmiş bir veri tabanı sunar (LiveData)

 • 💨 Kotlin Flow yapısı ile RoomDB oluşturabilir (👨‍🔬 Deneysel)

🚀 Faydalı bağlantılara sayfanın en altından erişebilirsin

📢 Java örneği ile Kotlin örneği birbirinden bağımsızdır

🏗️ Projeye Dahil Etme

 • 🔄 Güncel RoomDB sürümüne Versions alanından erişebilirsin

 • ➕ RoomDB için Kotlin eklentilerine Room KTX alanından erişebilirsin

Kotlin
Java
Kotlin
dependencies {
// RoomDB
implementation "androidx.work:work-runtime-ktx:2.3.0"
implementation "androidx.room:room-ktx:2.2.3"
kapt "androidx.room:room-compiler:2.2.3"
androidTestImplementation "androidx.room:room-testing:2.2.3"
// Lifecycle
implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:2.2.0"
kapt "androidx.lifecycle:lifecycle-compiler:2.2.0"
androidTestImplementation "androidx.arch.core:core-testing:2.1.0"
// ViewModel
implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.2.0'
// Livedata - Kotlin Flow
implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:2.2.0'
}
Java
dependencies {
def room_version = "2.2.3"
implementation "androidx.room:room-runtime:$room_version"
annotationProcessor "androidx.room:room-compiler:$room_version"
}

‍🧙‍♂ Detaylar için Declaring dependencies alanına bakabilirsin.

🧱 Temel Yapı

⭐ Entity Yapısı

 • 🧱 DB'ye aktarılacak sütun isimlerini temsil ederler

 • 🏷️ Annotation yapısı ile özellikleri belirlenir

 • 🔸 Tablodaki sütün isimleri entity üzerindeki değişkenlerle temsil edilir

 • 👮‍♂️ Primary key ve Entity etiketini eklemek zorunludur

Kotlin
Java
Kotlin
package com.yemreak.depremya.db.entity
import androidx.room.ColumnInfo
import androidx.room.Entity
import androidx.room.Ignore
import androidx.room.PrimaryKey
import com.yemreak.depremya.db.entity.Quake.Companion.TABLE_NAME
/**
* Deprem bilgileri
* @see <a href="http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst0.asp">
* Son depremler `~ Kandilli Rasathanesi
* </a>
*/
@Entity(tableName = TABLE_NAME)
data class Quake(
@ColumnInfo(name = COLUMN_ID) @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Int,
@ColumnInfo(name = COLUMN_DATE) val date: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_HOUR) val hour: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_LAT) val lat: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_LNG) val lng: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_DEPTH) val depth: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_MD) val md: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_ML) val ml: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_MW) val mw: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_CITY) val city: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_REGION) val region: String,
@ColumnInfo(name = COLUMN_RESOLUTION) val resolution: String
) {
companion object {
const val TABLE_NAME = "quake"
const val COLUMN_ID = "id"
const val COLUMN_DATE = "date"
const val COLUMN_HOUR = "hour"
const val COLUMN_LAT = "lat"
const val COLUMN_LNG = "lng"
const val COLUMN_DEPTH = "depth"
const val COLUMN_MD = "md"
const val COLUMN_ML = "ml"
const val COLUMN_MW = "mw"
const val COLUMN_CITY = "city"
const val COLUMN_REGION = "region"
const val COLUMN_RESOLUTION = "resolution"
}
@Ignore
override fun equals(other: Any?): Boolean {
if (this === other) return true
if (javaClass != other?.javaClass) return false
other as Quake
if (date != other.date) return false
if (hour != other.hour) return false
if (lat != other.lat) return false
if (lng != other.lng) return false
if (depth != other.depth) return false
if (md != other.md) return false
if (ml != other.ml) return false
if (mw != other.mw) return false
if (city != other.city) return false
if (region != other.region) return false
if (resolution != other.resolution) return false
return true
}
}
Java
@Entity(tableName = "word_table")
public class Word {
@PrimaryKey (autoGenerate=true)
private int wid;
@ColumnInfo(name = "first_word")
private String firstWord;
@ColumnInfo(name = "last_word")
private String lastWord;
// Getters and setters are not shown for brevity,
// but they're required for Room to work if variables are private.
}

👀 Daha fazlası için Entity ve Defining data using Room entities dokümanlarına bakabilirsin.

👀 Entity Hakkında Bir Kaç Detay

 • 💡 SQL yapısında veriler 64 bit olduğundan:

 • 🧮 32bit long değeri 64bit int değerine eş değerdir

 • 🔄 id değerlerini long olarak tutsanız da android onu int olarak tanımlanacaktır

 • 🏹 Veri tabanına eklenen verilerin id bilgileri long olarak döndürülür

🛳️ DAO Yapısı

 • 🐣 Tablolara erişmek için kullanılan yapıdır

 • 🧱 Abstract veya Interface olmak zorundadır

 • 🏷️ SQLite query metinleri metotlara Annotation yapısı ile tanımlanır

 • ✨ LiveData yapısı ile güncel verileri döndürür

📢 SQLite ile SQL Server syntax yapısı buradaki kaynağa göre farklı olabilmekte

Kotlin
Java
Kotlin
package com.yemreak.depremya.db.dao
import androidx.room.Dao
import androidx.room.Insert
import androidx.room.Query
import com.yemreak.depremya.db.entity.Quake
import kotlinx.coroutines.flow.Flow
@Dao
abstract class QuakeDao {
@Insert
abstract suspend fun insertAll(quakes: Array<out Quake>)
@Query("SELECT * FROM ${Quake.TABLE_NAME}")
abstract fun getAll(): Flow<List<Quake>>
@Query("SELECT * FROM ${Quake.TABLE_NAME} WHERE ${Quake.COLUMN_MD} > :md")
abstract fun getAllHigherMd(md: Float): Flow<List<Quake>>
@Query("DELETE FROM ${Quake.TABLE_NAME}")
abstract suspend fun deleteAll()
}
Java
@Dao
public interface WordDao {
// The conflict strategy defines what happens,
// if there is an existing entry.
// The default action is ABORT.
@Insert(onConflict = OnConflictStrategy.REPLACE)
void insert(Word word);
// Update multiple entries with one call.
@Update
public void updateWords(Word... words);
// Simple query that does not take parameters and returns nothing.
@Query("DELETE FROM word_table")
void deleteAll();
// Simple query without parameters that returns values.
@Query("SELECT * from word_table ORDER BY word ASC")
List<Word> getAllWords();
// Query with parameter that returns a specific word or words.
@Query("SELECT * FROM word_table WHERE word LIKE :word ")
public List<Word> findWord(String word);
}

👀 Daha fazlası için The DAO (data access object) dokümanına bakabilirsin.

🗂️ Room Database

 • 🧱 Abstract olmak zorundadır

 • 🏗️ Room.databaseBuilder(...) yapısı ile db tanımlanır

 • 🏷️ Database etiketi içerisinde

  • entitiesalanında tablo verilerini temsil eden Entity Class'ınızın objesi verilir

  • version alanında db'nin en son sürümünü belirtin

  • 🐛 Versiyon geçişleri arasındaki sorunları engellemek için fallbackToDestructiveMigration() özelliği eklenir

Kotlin
Java
Kotlin
package com.yemreak.depremya.db
import android.content.Context
import androidx.room.Database
import androidx.room.Room
import androidx.room.RoomDatabase
import com.yemreak.depremya.db.dao.QuakeDao
import com.yemreak.depremya.db.entity.Quake
@Database(entities = [Quake::class], version = 1, exportSchema = false)
abstract class QuakeRoom : RoomDatabase() {
companion object {
const val DB_NAME = "quake_db"
/**
* Singleton yapısı ile birden fazla örneğin oluşmasını engelleme
*/
@Volatile
private var INSTANCE: QuakeRoom? = null
fun getDatabase(context: Context): QuakeRoom {
return when (val tempInstance = INSTANCE) {
null -> synchronized(this) {
val instance = Room.databaseBuilder(
context,
QuakeRoom::class.java,
DB_NAME
).fallbackToDestructiveMigration().build()
INSTANCE = instance
return instance
}
else -> tempInstance
}
}
}
abstract fun quakeDao(): QuakeDao
}
Java
@Database(entities = {Word.class}, version = 1)
public abstract class WordRoomDatabase extends RoomDatabase {
public abstract WordDao wordDao();
private static WordRoomDatabase INSTANCE;
static WordRoomDatabase getDatabase(final Context context) {
if (INSTANCE == null) {
synchronized (WordRoomDatabase.class) {
if (INSTANCE == null) {
INSTANCE = Room.databaseBuilder(context.getApplicationContext(),
WordRoomDatabase.class, "word_database")
// Wipes and rebuilds instead of migrating
// if no Migration object.
.fallbackToDestructiveMigration()
.build();
}
}
}
return INSTANCE;
}
}

👀 Daha fazlası için Room database dokümanına bakabilirsin.

👮‍♂️ DB'yi Koruma

 • ‍🚫 Veri tabanına birden çok istek gelmesini engeller

 • 🐞 Birden çok isteğin eş zamanlı yapılmaya çalışması conflict oluşturacaktır

 • 💔 Conflict yapısı veri tabanındaki verilerin uyuşmazlığını belirtir

 • Birden fazla Thread gelmesi durumunda engellemek için synchronized anahtar kelimesi kullanılır

 • ✨ Gereksiz Thread engelinden sakınmak için, synchronized yapısı içerisinde tekrardan if kontrolü yapılmalıdır

👀 Detaylar için Multi-threading alanına bakabilirsin.

🏗️ Repository Yapısı

 • 🌃 Alt katmanda olan tüm sınıfları tek bir sınıfmış gibi gösterir

  • 😏 Bu sayede ViewModel üzerinden birden fazla sınıfla uğraşmak zorunda kalmayız

  • 🚧 DB üzerinde yapılacak olan tüm işlemlerinde burada metot olarak tanımlanması lazımdır

 • LiveData yapısı sayesinde verileri otomatik günceller

  • 🦄 Verilerin aktarımı bir defaya mahsus Constructor üzerinde yapılır

 • 🌠 Verilerin aktarılması asenkron olması gerektiğinden AsyncTask yapısı kullanılır

Kotlin
Java
Kotlin
package com.yemreak.depremya
import com.yemreak.depremya.db.dao.QuakeDao
import com.yemreak.depremya.db.entity.Quake
import kotlinx.coroutines.flow.Flow
class QuakeRepository(private val quakeDao: QuakeDao) {
val allQuakes: Flow<List<Quake>> = quakeDao.getAll()
suspend fun insert(quakes: Array<out Quake>) {
quakeDao.insertAll(quakes)
}
suspend fun deleteAll() {
quakeDao.deleteAll()
}
}
Java
public class WordRepository {
private WordDao mWordDao;
private LiveData<List<Word>> mAllWords;
WordRepository(Application application) {
WordRoomDatabase db = WordRoomDatabase.getDatabase(application);
mWordDao = db.wordDao();
mAllWords = mWordDao.getAllWords();
}
LiveData<List<Word>> getAllWords() {
return mAllWords;
}
public void insert (Word word) {
new insertAsyncTask(mWordDao).execute(word);
}
private static class insertAsyncTask extends AsyncTask<Word, Void, Void> {
private WordDao mAsyncTaskDao;
insertAsyncTask(WordDao dao) {
mAsyncTaskDao = dao;
}
@Override
protected Void doInBackground(final Word... words) {
for (Word word : words) {
mAsyncTaskDao.insert(word);
}
return null;
}
}
}

🛍️ ViewModel

 • 🧱 Yapılandırma değişikliklerine karşı dayanıklıdır

 • 🐣 Repository ile DB'ye erişir

 • 🎳 Activity context objesi gönderilmez, çok maliyetlidir

 • 🥚 Context verisi miras alınmalıdır

 • 📝 UI ile alakalı bilgilerin kaydı ile uğraşır

Kotlin
Java
Kotlin
package com.yemreak.depremya.viewmodel
import android.app.Application
import androidx.lifecycle.AndroidViewModel
import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.asLiveData
import androidx.lifecycle.viewModelScope
import com.yemreak.depremya.QuakeRepository
import com.yemreak.depremya.db.QuakeRoom
import com.yemreak.depremya.db.entity.Quake
import kotlinx.coroutines.launch
class QuakeViewModel(application: Application) : AndroidViewModel(application) {
private val repository: QuakeRepository
val allQuakes: LiveData<List<Quake>>
init {
val quakeDao = QuakeRoom.getDatabase(application.applicationContext).quakeDao()
repository = QuakeRepository(quakeDao)
allQuakes = repository.allQuakes.asLiveData()
}
// UI threadi bloklamadan çalışır (viewModelScope)
fun refreshQuakes(quakes: List<Quake>) = viewModelScope.launch {
repository.deleteAll()
repository.insert(quakes.toTypedArray())
}
}
Java
public class WordViewModel extends AndroidViewModel {
private WordRepository mRepository;
private LiveData<List<Word>> mAllWords;
public WordViewModel (Application application) {
super(application);
mRepository = new WordRepository(application);
mAllWords = mRepository.getAllWords();
}
LiveData<List<Word>> getAllWords() { return mAllWords; }
public void insert(Word word) { mRepository.insert(word); }
}

✨ LiveData

 • 🔄 Verileri güncel tutmak için kullanılır

 • 📈 Performansı artırır

 • 🧱 Yapılandırma değişikliklerine karşı dayanıklıdır

  • 📳 Telefonu çevirme vs.

 • 🍱 Tüm katmanlardaki metotlar kapsüllenmelidir

🚀 Main Activity

Kotlin
Java
Kotlin
class MainActivity : AppCompatActivity() {
private var quakes: List<Quake> = emptyList()
private var selectedMag: Int = 0
private lateinit var quakeViewModel: QuakeViewModel
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)
// ...
quakeViewModel = ViewModelProvider(this).get(QuakeViewModel::class.java)
quakeViewModel.allQuakes.observe(this, Observer {
it?.let {
quakes = it
/*
// Varsa recycleview objesine aktarılır
(quake_recycler_view.adapter as QuakeAdapter).setQuakesAndNotify(quakes)
*/
}
})
/*
// İsteğe bağlı refresh layout kullanımı
quake_refresh_layout.setOnRefreshListener {
// ...
quake_refresh_layout.isRefreshing = false
}
*/
}
//...
}
Java
wordsViewModel.getAllNews().observe(
this,
words -> fillView(new ArrayList<>(news))
);
private void fillView(ArrayList<Words> words) {
// XML layoutu üzerinden tanımlanması lazımdır
RecyclerView recyclerView = findViewById(R.id.rv_words);
// Class olarak tanımlanması lazımdır
WordsAdapter wordsAdapter = new WordsAdapter(this, words);
recyclerView.setAdapter(wordsAdapter);
recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
}

‍🧙‍♂ Detaylar için RecycleView alanına bakabilirsiniz.

🔗 Faydalı Bağlantılar

🚀 Bu alandaki bağlantılar YEmoji ~Bağlantılar yapısına uygundur

🎃 Kotlin

☕ Java